Prihláška

Prihláška na kemp

Odkiaľ ste sa dozvedeli o kempe Futbalový talent?




Údaje účastníka kempu:









Súhlasím so spracovaním mojich osobných údajov a beriem na vedomie, že občianske združenie Futbalový talent je správcom osobných údajov v súlade s nariadením o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES a zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, potvrdzujem, že súhlasím a dávam občianskemu združeniu Futbalový talent súhlas so spracovaním osobných údajov a to v rozsahu: meno, priezvisko, adresa bydliska, číslo telefónu, e-mailová adresa, dátum narodenia a rodné číslo, fotografia a ďalší obrazový či zvukovo-obrazový materiál, zhotovený v súvislosti s projektom na akciách v rámci projektu (ďalej len „osobné údaje“), a to pre účely marketingu a verejnej propagácie projektu, vrátane propagácie v médiách a materiáloch. Súhlas so spracovaním osobných údajov sa poskytuje na dobu neurčitú. Účastník vyhlasuje, že si je vedomý svojich práv vyplývajúcich zo zákona č. 18/2018 Z. z.., a že poskytnutie údajov je dobrovoľné. Účastník môže svoj súhlas so spracovaním osobných údajov kedykoľvek odvolať, pričom toto odvolanie je účinné dňom, kedy písomný prejav vôle účastníka príde na adresu OZ FUTBALOVÝTALENT, J. Poničana 2407/55, 960 01 Zvolen .

Comments are closed.